این روزها مد شده است مدیران خراسان جنوبی رویداد و جشنواره های پر هزینه با حواشی فراوان بدون هیچ گونه شفافیت مالی را به صورت دورهمی با دوستان و یاران خود برگزار کنند آنهم با چاشنی معرفی استان در موارد مختلف ، این عنوان شده است توجیه این مدیران برای اینکار و با تاسف در موارد مختلف مدیران ارشد استان ناخواسته در دام های و هوی تبلیغی برگزار کنندگان این رویدادها می افتند بدون آنکه خروجی از آنها بخواهند خاصه در جشنواره های که قید فرهنگی و هنری دارد عملا نیروهای متخصص بومی نقش چندانی در برگزاری ندارند و همیشه مرغ همسایه غاز است جالب است مدیران ار تجربه های قبل برای بهبود استفاده نمیکنند بلکه کپی کاری را در رویه کاری خود قرار داده اند و کاملا در برگزاری این رویدادها جمع یاران خود که اصولا افرادی کم تجربه و بی تخصص و مهمتر از همه چی منفعت طلب هستند را گرد خود جمع می کنند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور