با پیگیری های مستمر و مجدانه دکتر مصطفی نخعی ، نماینده مردم شریف نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی و مساعدت اداره کل فرودگاه های استان شرکت هواپیمایی اروان ، پروازهای خود را به مقصد فرودگاه بیرجند آغاز کرد.
این شرکت هواپیمایی از ۲۹ آبان ماه ، دوشنبه ها و پنجشنبه های هر هفته مسیر تهران-بیرجند-تهران را انجام میدهد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور