مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان از ۵۲۷ درخواست واصله از سوی متقاضیان و از طریق سامانه الکترونیکی به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور ( مستقر در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ) خبر داد و افزود: درخواست های مذکور در قالب ۱۱۶۳ کارگاه و ۱۴۷۶ عنوان شغلی بوده که در مجموع پس از روال اداری مربوطه ، ۵۱۲ درخواست در ۲۶ جلسه کمیته بدوی و تجدید نظر استانی طرح و بررسی گردیده است .
اشرفی گفت : در کمیته های مذکور ۱۷۳۷ عنوان شغلی مورد بررسی ، تشخیص و تطبیق قرار گرفته و در نهایت ۱۳۷۶ عنوان شغلی از سوی کمیته ها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور مورد تایید قرار گرفته است .
وی افزود در حال حاضر و مطابق با قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و آیین نامه اجرایی مربوطه ، کارهای سخت و زیان آور به کارهایی اطلاق می شود که در آنها عوامل زیان آور فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر ، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای جسمی و روانی در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد .
لازم به ذکر است مشاغل مورد تایید از سوی کمیته های استانی در دو گروه الف و ب قرار می گیرند که مشاغل گروه الف مشاغلی هستند که می توان با اتخاذ تمهیدات فنی ، مهندسی و بهداشتی و ایمنی در محیط کار ، صفت سخت و زیان آوری شغل را حذف نمود و مشاغلی گروه ب نیز مشاغلی هستند که ماهیتا سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات فنی ، مهندسی و ایمنی صفت سخت و زیان آور بودن شغل کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آور بودن آنها حفظ می گردد .