این روزها در بیرجند قدم می زنی غم به سراغت می آید غم شهری خموش و بی تحرک که هیچ کار اساسی زیربنایی نه در عمران نه در مسایل فرهنگی نه در بهبود وضعیت شهری نه در تغییر فضای سبز می بینی . گویی شورای شهر خواب است وبرای رفع تکلیف شهردار انتخاب کرده است نه برای کار و خدمت به مردمی که شهره در ولایت پذیری و ولایت مداری هستند اینجا می شود غروب خدمت به مردم را دید و باز می شود طلوع سیاست زدگی به قیمت تباه شدن بیت المال را دید . زیر سایه انتخاب شورای شهر بیرجند و اصرار بر این انتخاب می شود نابودی نیروهای که نظام مقدس اسلامی سالهاست برای آنها هزینه می کند تا از انها در راه خدمت به مردم استفاد کند را دید . این روزها این شهر غم دارد از سیاست بازانی که مردم را هزینه می کنند در راه منویات خود . شهر می سوزد در آتشی پنهانی این سیاست بازان به جان شورا انداخته اند شهر بیرجند در حال از دست دادن هویت خود است این روزها مردم انتظار دارند که شهری پر جنب جوش و متفاوت داشته باشند نه شهری خموده و پر از دلزدگی که سالها حداقل با انتخاب شورا از نظر عمرانی عقب افتاده است شهری که سرمایه گذارنش رهایش کرده اند این روزهای بیرجند در تاریخ خواهد امد که متخصصان شهری حذف شدند تا یار …