پس از پیگیری های فراوان ۹۴۹ سند تک برگ از اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان جنوبی تحویل شد.

برای اولین بار در کشور مراسم اهدا ۹۴۹ سند از اسناد اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان جنوبی با حضور معاون قوه قضاییه و مقام عالی سازمان ثبت و اسناد کشور ، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی و رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مدیران ارشد استانی برگزار شد.

در این مراسم که برای اولین بار در کشور برگزار شد، پس از پیگیری های فراوان از سوی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی اسناد ۹۴۹ سند تک برگ از اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان جنوبی تحویل شد.

رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور و مدیر کل ثبت و اسناد خراسان جنوبی از همکاری ها و مساعدت سید علی امیرابادی زاده مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی در این مراسم تقدیر و تشکر کردند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور