🔷در این طرح بیش از یکصد کوهنورد طبسی در قالب ۳۱تیم، برای به اهتزار در آوردن نام پرآوازه “طبس” عازم صعود به ۳۱بام مرتفع در ۳۱ استان کشور شدند