علی اکبر اکبری راد مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی : براساس مصوبه هیات وزیران شهرستانهای سرایان و درمیان بعنوان مناطق غیر برخوردار ازاشتغال شناخته شدند
وی گفت به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، شهرستانهای درمیان و سرایان در استان خراسان جنوبی به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف شده اند. اکبری راد اظهار داشت براساس این مصوبه کلیه طرحها اعم از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی که در این دو شهرستان از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسیده و یا مجوز تأسیس می گیرند، از مدت معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی که در حال حاضر ۲۰ ساله است، برخوردار می شوند. اکبری راد افزود این طرح‌ها در دو شهرستان یاد شده میتوانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه در چهارچوب جز۳ بند پ ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برخوردار شوند وی گفت در صورت حذف این دو شهرستان از این مشمولیت در سال‌های بعد، امتیازات این جز از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین شده (مدت بیست سال) از مبنای سال بهره برداری محاسبه شده وبرای طرحهایی که از سال ۹۹ ایجاد وراه اندازی شده اند به قوت خود باقی واجرایی هست
نکته مهم و قابل توجه این است که چون معافیت مذکور به نرخ صفر می باشد، سه شرط داشتن مجوز فعالیت، تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک مربوطه و فعالیت در محدوده این مناطق برای فعالان اقتصادی الزامی است؛ بنابراین فعالان محترم اقتصادی مشمول در صورت داشتن هرگونه سئوال و یا ابهام و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند.