مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خراسان جنوبی چون محصولات استراتژیک، میراث فرهنگی و طبیعی و گردشگری، اقتصاد این استان را با رونق تولید و اشتغال در بخش تعاون‌های مولد چرخاند.

غلامرضا اشرفی  کرد: امروزه تشکیل تعاونی‌ها در جهان نهضتی انسانی، اخلاقی و تربیتی است که بر مبنای آن نظام اقتصادی خاصی برای رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه ایجاد می‌شود.

وی بیان کرد: سازمان‌های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و بدین لحاظ اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه به ویژه توسعه اقتصادی استفاده می‌کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: از طریق فعالیت‌های تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریعتر از شرایط بخش خصوصی ارتقاء می‌یابد؛ به علاوه فرهنگ تعاونی، اساس دموکراسی و مشارکت مردمی را استحکام می‌بخشد و تمام اقدام‌ها در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که با هوش و درایت خود طرز تفکر جمعی و احترام به افکار و عقاید یکدیگر را پذیرفته‌اند، تعمیم می‌دهد.

اشرفی بیان کرد: بخش تعاونی به عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای تأمین نیازهای اقشار جامعه گام‌های مفیدی بردارد و آرامش و تحرک را در آنان تقویت کند.

وی افزود: در ایران سال‌هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می‌تواند کشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قرار بدهد مدل تعاون است.

اشرفی ادامه داد: رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط از اهداف مهم تشکیل شرکت‌های تعاونی در کشور است و تعاونی‌ها از لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از جدی ترین راه‌های توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه کشور قرار دارند.

وی افزود: نقش تعاونی‌ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه‌ای به تقویت و افزایش بهره‌وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت‌های اقتصادی برای آنها فراهم خواهد شد؛ لذا یکی از عوامل موثر در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور تعاونی‌ها هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: امروز تعاون یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی است که می‌تواند همگام با سیاست‌های دولت مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی؛ در بهبود شرایط زندگی، اشتغال، تولید و ارتقای سطح درآمدی و وضعیت اجتماعی مردم موثر بوده و چنانچه بطور اساسی مورد حمایت قرار گیرد، بار هزینه‌های دولتی را کاهش داده وبه تدریج استقرار شرایطی را سبب شود که طبقات مختلف مردم در مسائل اقتصادی خود تصمیم گیرنده بوده کشور را در آستانه یک جهش اقتصادی قرار داده و به عنوان الگوی عملیاتی اقتصاد مقاومتی مطرح شود.

وی یادآور شد: با توجه به ایفای نقش تعیین کننده تعاون از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در کشور، گسترش حوزه نفوذ تعاونی‌ها در مناطق و زمینه‌های جدید در برنامه پنج ساله پنجم توسعه، جایگاه تعاون به عنوان بازوی قوی نظام در ایجاد اشتغال از طریق منابع نو و جدید، هدف و رویکرد تعاون در تحقق اهداف نظام در زمینە عدالت اجتماعی و اقتصادی به عنوان اساسی ترین، منطقی ترین و بنیادی ترین راه حل استقرار عدالت، و نجات کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط امروز تحریم و کاهش وابستگی به منابع نفتی است؛ بنابراین این بخش جایگاه ویژه‌ای در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور دارد.