#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

ن و القلم و ما یسطرون

با قلم نباید برای دیگران نوشت، نه له، نه علیه، قلم تنها راه را نشان می‌دهد؛ به رهروان نمی‌پردازد؛ مگر به ضرورت برای نشان دادن راه.
این جایگاه، گویای عظمت و منزلت حرفه‌ای است که بر هزار توی تاریخ معاصر چنان پرتو افکند که جوامع انسانی، پوسته فرسوده خود را شکافتند و راه به روشنایی گشودند. در جامعه ما، ایران هم در همه فراز و فرودها که پس از مشروطیت تا عصر حاضر روی داده است،‌ صاحبان رسانه همواره سهمی شایسته و بسزا داشته‌اند.
پیشروان نهضتهای بزرگ معاصر همچون مشروطیت و انقلاب اسلامی یا «روزنامه‌نگار» بوده‌اند و یا به درستی با نقش مطبوعات در تنویر افکار عمومی آشنایی داشته‌اند. بر پایه همین شناخت نیز کوشیدند تا مطبوعات را پررونق نگاه دارند و آن را آینه تمام نمای حرکتها و نهضتهای اجتماعی سازند. از این رو در کنار شهدای راه فضیلت، همواره باید از رسانه داران و روزنامه‌نگارانی یاد کرد که در نگارش حقیقت از خون خویش مایه نهادند و صحیفه زمان را نقش هدایت زدند.
قلم ، وجدان بیدار جامعه‌ای است که علاوه بر هویت ملی با آرمانهایی فراتر از خاک و خون پیوند دارد. روز قلم را به همه مدیران مسئول، سردبیران، روزنامه نگاران و خبرنگاران تبریک می گویم و امید دارم که قلم اهل رسانه کشورمان همواره در مسیر حق جویی، شایسته سوگند خداوند و امانت اعتماد ملت باقی بماند.
برادرتان، پدرام پاک آیین