با اعتماد شوراهای اسلامی ، جوانان کرسی نشین شهرداری های مراکز شهرستان ها خراسان جنوبی