نماینده مردم شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مطرح کرد ؛
🔰 باید با متخلفان دولت قبل برخورد قضائی شود
🔸آقای اسحاقی، در صحن علنی و در اخطار اصل ۷۱ آئین نامه داخلی مجلس بر ضرورت برخورد با متخلفان در دولت قبل تاکید کرد.
🔸 آقای اسحاقی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی اخطاری ناظر بر اصل ۷۱ قانون اساسی گفت: ما امروز از صبح شاهد معرفی افراد و نهادهای مختلف به قوه قضائیه بوده ایم، اما طی ده ها سال گذشته شاهد اتفاقات نامبارکی در سطح کشور هستیم.
🔸نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس افزود: اگر یکبار به طور عملی با شخصیت های حقیقی و حقوقی و با افرادی که با بی قانونی اتفاقات نامبارکی را رقم می زنند، برخورد شود و به روسای جمهور و معاونان اول متخلف لباس زندان بر تن کنیم، این ناسامانی های موجود را شاهد نخواهیم بود.
🔸وی با اشاره به مشکلات حوزه تعاون روستایی گفت: تعاون روستایی یکی از نمونه های نابسامانی در کشور است که هر ساله در خرید تضمینی زرشک و زعفران با ناعدالتی قیمتی کمتر از تورم را اعمال کرده و مشکلات فراوانی را به کشاورزان تحمیل می کند.