آقای استاندار مدتی است عده ای از مردم درگیر با برخی بانک ها خصوصی هستند تا وام های اشتغالزایی را از این بانک ها دریافت کنند لیکن این بانک ها در این امر همکاری نمی کنند حتی تا تذکر شما و معاونین تخصصی شما باز هم بر طبل خود می کوبند بانک هایی که در استان از منابع استانی استفاده می کنند و جزیره ای عمل کرده . آیا موقع آن نرسیده است بساط این نافرمانی را در استان جمع کنید نافرمانی که باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی میشود اعتمادی که این روزها باید هر چه بیشتر شود ولی بخاطر سود جویی و سوداگری هر روز تیشه به ریشه آن زده می شود و تجمع اخیر مردم در مقابل یکی از بانک ها مصداق این مطلب است باور کنید با حذف یکی دو بانک خصوصی که نهایت در استان یکی دو شعبه دارد هیج اتفاقی در وضعیت اقتصادی استان نمی افتد برعکس بانک های همسو با سیاست های نظام رشد و توسعه می یابند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور