تالار‌های پذیرایی استان مشروط بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بازگشایی شدند.

 رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به بازگشایی تالار‌های پذیرایی در استان از ۶ خرداد ماه گفت: مقرر شده است بر اساس دستور العمل‌های بهداشتی، تالار داران حداکثر با ۳۰ درصد ظرفیت تالار فعالیت و پذیرش مشتری داشته باشند.
علیزاده افزود: در فضای باز تالار‌ها باید فاصله ۳ متر برای هر صندلی و تامین فضای ۸متر مربع برای هر نفر در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه در فضای بسته و مسقف تالار‌ها رعایت دستورالعمل‌ها اعلام شده الزامی است، گفت: ظرفیت پذیرش مشتری در فضای باز تالار‌های شهر‌های قرمز حداکثر تا ۱۵ نفر، در شهر‌های با وضعیت نارنجی محدودیت پذیرش ۲۰ نفر، در شهر‌های زرد ۳۰ نفر و در شهر‌های با شرایط آبی ۵۰ نفر است.