شرکت هواپیمایی پارس ایر ، پروازهای روزهای یکشنبه و دوشنبه را در مسیر تهران – بیرجند – تهران به صورت برنامه ای و قطعی حذف کرد. پارس ایر ، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون در تمام تعطیلات رسمی ، پروازهای بیرجند را به بهانه واهی کمبود مسافر باطل کرده است. هواپیمای کوچک ۴۸ نفره پارس ایر ، در مسیر بیرجند هیچ صندلی خالی ندارد و تقاضای بسیار زیاد مردم برای لیست انتظار در هنگام پرواز ، موجب تخلف گرانفروشی بلیت و تعلیق نماینده این شرکت در بیرجند توسط سازمان هواپیمایی کشوری شد. پارس ایر همواره بلیت خود را در مسیر بیرجند از شرکت های ایران ایر و ماهان گران تر میفروشد و بارها اثبات کرده هیچ تعهدی به مردم شریف و نجیب استان ندارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور