مسکن ۸ واحدی قهستان و قول مساعدت ۲۰۰ ملیون تومانی جهت اتمام کار این واحدها از رهاوردهای این بازدید و سفر مهمان کشوری بود

مدیرکل بهزیستی معاون مشارکتهای مردمی،اشتغال و مسکن و مسئولان شهرستان درمیان و شهر های قهستان و اسدیه حضور داشتند
دکتر عرب نژاد مدیرکل بهزیستی در حاشیه ی این سفر از ره آوردهای این سفر گفت؛
۲۰۰ میلیون برای تکمیل و تجهیز پروژه ۸ واحدی قهستان، کمک بلاعوض جهت ساخت مسکن خانواده ۴ معلولیتی نوغاب و ۳ معلوایتی اسدیه بصورت کمک بلاعوض کامل بدون وام و سهم آورده خانواده توسط دکتر منصوری رئیس محترم بنیاد علوی قول مساعدت داده شد همچنین مقرر گردید هزینه تعدادی تبلت برای دانش آموزان معلول با اولویت معلولین شهرستان در میان پرداخت گردد که در اولین فرصت درخواست جهت همکاری و مساعدت لازم تحویل ایشان خواهد شد