رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی همراه با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از مکتب خانه موسیقی نواحی و خانه فرهنگ و هنر استان بازدید کرد.

 ناصر نبی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بازدید که چهارشنبه ۵ اسفندماه جاری انجام گرفت، عنوان کرد: هدف این مجموعه ضبط و ثبت آثار و آموزش و حفظ موسیقی نواحی استان است.
وی رفع مشکل کمبود فضای مکتب خانه را یکی از عوامل اصلی در تحقق اهداف مکتب خانه دانست و خاطرنشان کرد: با توسعه و تجهیز مکتب‌خانه می توان به عنوان مرکز پایلوت برای حفظ و ضبط تمام نواهای خراسانی به خصوص خراسان جنوبی فعالیت کرد.
مجید پور عیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی نیز در خصوص حل مشکل کمبود فضای مکتب خانه پیشنهاد داد: مسئله را با موضوع احیای موسیقی سنتی و مقامی کشور و در قالب برنامه ۵ ساله به کارگروه فرهنگی استانداری ارائه دهید تا رفع نیازمندی ها همچون زیرساخت و تجهیزات به صورت مصوبه ، مکلف به اجرا شود.
وی همچنین برای اعطای مبلغی در قالب تخصیص تا پایان سال، در راستای تامین تجهیزات مکتب خانه اعلام آمادگی کرد.