#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

بار رعایت پروتکل ها بهداشتی اشاعه دهنده فرهنگ حسینی و عاشورایی باشیم