در جشنواره پر هیاهوی زرشک در افین مهد زرشک بی دانه دنیا با هزار تبلیغات رنگ به رنگ قول احداث بارگاه ها زرشک داده شده و کلنکی بر زمین خورد ولی هنوز از سال قبل از این بارگاه های و ساخت ان خبری مخابره نشده است گویا قول های داده شده در پیچ و تاب اداری مانده است یا عملا کار غیر کارشناسی صورت گرفته است به هر صورت باید ابعاد مختلف این ماجرا تا قبل از برگزاری دور دوم این جشنواره روشن شود تا مردم نسبت به متولیان بدگمان نگردند جا دارد مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان که متولی اصلی این قول به کشاورزان استان بوده است در این مورد شفاف سازی کند و اگر به هر دلیلی در روند این موضوع مشکلاتی به وجود امده است برای مردم شفاف توضیح دهد به هر صورت زرشک جز محصولات استراتژیک خاص خراسان جنوبی در کشور است که می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور