بارش برف، برخی شهرها و روستاهای خراسان جنوبی را سفید پوش کرد.

بارش باران و برف از بامداد امروز در شهرهای نیمه جنوبی و مرکز استان آغاز شده است و چهره  زمستانی به شهرها و روستاهای استان داده است.

این بارش ها پس از پاییز خشک خراسان جنوبی، طراوتی بر تن خشکیده کویر بخشید و باعث امیدواری مردم و کشاورزان این دیار شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور