باران بهاری و مشکلات شمال شهر بیرجند گویا ضعف زیرساختی در حوزه برق را هم باید به جمیع مشکلات شمال شهر افزود با هر بارشی قطعی در یکی دو محله است امروز یه قطعی طولانی و یک قطعی موقت چند ثانیه ای