پدر خواندگی های نانوشته این روزها خراسان جنوبی درگیر قصه ی پدر خواندگی های نانوشته است که حرفشان غیر رسمی در همه جا هست ولی سند و مدرکی از دخالت ها و تصمیم گیری های آنها جایی به صورت رسمی نیست آیا در ایامی که باید به فکر مردم بود و برای مردم قدم از قدم برداشت تا مشکلی از مشکلات انها رفع شود پدر خواندگی نانوشته در امور استانی و مردم کار درست و قابل قبول است !!!!!!!!!!!!!!!!!