آقای شهردار این روزها دارید ثمره تلاش خود را به بهره برداری می رسانید با چه قیمتی ، به قیمت به خطر انداختن جان مردم و همکاران پر تلاش خود ، یا به قیمت خدشه دار کردن اعتماد عمومی در برابر مبارزه با کرونا این ویروس منحوس و مهمتر از آن بی اعتمادی به شاکله خدمت گذاران نظام با برگزاری افتتاحیه های شلوغ این روزها در اوج کرونا این روزها همه حساس هستند هر تعارض و دوگانگی سوال های زیادی در ذهن مردم به وجود می آورد .