فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای

شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه پروژه ایجاد و نگهداری فضای سبز، نگهداری خطوط انتقال آب، چاه ها، منابع آبی و انجام امور نظافت معابر تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی استان و خدمات عمومی، نظافتی و حفاظتی ساختمان اداری شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۲۹۸۰۰۰۰۰۴ به شرکت دارای گواهی صلاحیت از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی واگذار نماید.

۱- مشخصات کار: ایجاد و نگهداری فضای سبز، نگهداری خطوط انتقال آب، چاه ها، منابع آبی و انجام امور نظافت معابر تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی استان و خدمات عمومی، نظافتی و حفاظتی ساختمان اداری شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی

۲- میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۲.۲۹۳.۸۱۰.۰۰۰ ریال(دو میلیارد و دویست و نود و سه میلیون و هشتصد و ده هزار ریال) می‌باشد که می‌بایست بصورت یک یا ترکیبی از تضمین‌های موضوع‌بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مورخ۲۲/۰۹/۹۴ مصوب هیئت محترم وزیران ارائه گردد. درصورت انتخاب وجه نقد مبلغ به حساب شماره ۴۰۰۱۱۰۹۸۰۶۳۷۶۴۰۶ با شماره شبا۳۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۹۸۰۶۳۷۶۴۰۶ IR  و شناسه واریز ۹۶۹۲۹۴۷۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹۴۷۲۰ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز گردد.

۳- مبلغ برآورد: ۴۵.۸۷۶.۱۲۹.۳۳۶ ریال(چهل و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد و شش میلیون و یکصد و بیست و نه هزار و سیصد و سی و شش ریال) از محل اعتبارات منابع داخلی شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی و به صورت نقدی می باشد.

به این قرارداد تعدیل و مابه التفاوت تعلق نخواهد گرفت.

۴-  مدت اجرای کار: ۱۲ ماه

۵- آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادها: روز سه شنبه ۰۹/۰۸/۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ می‌باشد و پیشنهادهای واصله در روز چهارشنبه ۱۰/۰۸/۱۴۰۲ ساعت ۸:۳۰ صبح در محل سالن کنفرانس شرکت به نشانی بیرجند- خیابان شهید محلاتی- خیابان هفتم تیر- شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی، بازگشایی خواهد گردید.

۶- قیمت اسناد مناقصه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد که باید به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی بشماره ۴۰۰۱۱۰۹۸۰۴۰۱۹۹۵۸ با شماره شبا ۸۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۹۸۰۴۰۱۹۹۵۸ IR و شناسه واریز ۳۲۶۱۰۹۸۸۰۲۹۴۷۲۰۸۱۱۲۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز و رسید آن را همزمان با تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت تحویل گردد.

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می‌شود جهت اعلام آمادگی، ارائه سوابق اجرایی و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا پایان وقت اداری روز ‌‌شنبه ۲۹/۰۷/۱۴۰۱ به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.

شناسه آگهی: ۱۵۸۵۸۷۳
شناسه انتشار: ۶۰۳۶
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت شهرک های صنعتی
شماره نامه: ۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳