” آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده نوبت دوم “

شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه­ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

شماره فراخوان موضوع نوع تضمین و مبلغ (ریال) مدت قرارداد شرایط عمومی متقاضیان
۲۰۰۲۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۰۵  خدمات ایاب و ذهاب مربوط به     مأموریت­های اداری و شهری پرسنل شهرداری بیرجند طبق شرایط در اسناد مناقصه تضمین معتبر به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱۰/۲ ریال طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه یکساله متقاضیان حقوقی دارای پروانه رتبه­بندی معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ایاب و ذهاب

 

  1. محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری بیرجند
  2. کلیه فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir برگزار می­گردد.
  3. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می­توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ از طریق سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir دریافت نمایند.
  4. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۲
  5. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۲ می­باشد.
  6. نشانی مناقصه­گذار: خراسان جنوبی – بیرجند میدان ابوذر- شهرداری مرکزی تلفن ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲
  7. مناقصه­گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد مراجعه فرمایند.

مهدی بهترین

شهردار بیرجند

 شناسه آگهی: ۱۵۰۸۱۳۰
شناسه انتشار: ۳۹۲۲
شماره م / الف: 

سازمان: اداره قراردادهای شهرداری بیرجند
شماره نامه: ۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۳/۱۳