#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

اگر می خواهیم کرونا نگیرم هر سه این موارد را باید رعایت کنیم