از سوی معتمدیان استاندار علی اکبر اکبری راد به عنوان مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی منصوب شد