استاندار خراسان جنوبی در جمع مردم شمال شهر بیرجند حضور یافت.
قناعت به عنوان اولین برنامه دیدار مردمی، حضدر در محله کاظمیه را انتخاب کرد.
وی در این برنامه به صورت مستقیم با مردم گفتگو کرد و در جریان مشکلات منطقه شمال شهر بیرجند قرار گرفت.
رصد میدانی مسایل و مشکلات منطقه از دیگر اهداف این برنامه بود.
جمعی از مدیران کل ستادی و استانی، فرماندار و شهردار بیرجند نیز در این برنامه، استاندار را همراهی کردند تا پاسخگوی مطالبات مردم باشند.