اولین جشنواره هنری سینمایی استانی ایران جوان بمان

شناسه آگهی: ۱۵۱۹۶۱۲
شناسه انتشار: ۴۰۹۰
شماره م / الف: ۰

سازمان: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۱۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵