فروزانفر رئیس شبکه بهداشت و درمان طبس:اورژانس هوایی طبس مجددا عملیاتی شد

به موجب سفر کاپیتان قیاسی رئیس سازمان هلی کوپتری ایران ضمن بازدید از زیرساخت های موجود اورژانس هوایی طبس مجددا عملیاتی شد