اورژانس اجتماعی را در خراسان جنوبی تعطیل کنید !!!!! سال قبل د ر این ایام گزارشی را بارها اعلام کردیم به این مجموعه امسال باز در این ایام دیدیم همان موضوع را گویا این واحدا از بهزیستی نه ضمانت اجرایی درست و نه قانون مصوب درستی دارد پس بهتر است نباشد تا شاید نهاد ناظر ،قضایی ،اجتماعی و …. اقدامی کنند