خانه تاریخی بهاور در شهر سربیشه توسط مالکان به میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی واگذار شد.

 مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: این خانه به شماره اهدا یک خانه تاریخی به میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی۳۲۷۳۴ در تاریخ ۲۲ مهر سال ۱۳۹۸ در فهرست میراث ملی قرارگرفته و مربوط به دوره پهلوی اول است.

حسن رمضانی افزود: پس از این اقدام ارزشمند و قابل تقدیر مالکان خانه بهاور ، مراحل قانونی انتقال سند ملکی انجام شد و هم اکنون بنا در اختیار اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه اس