بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

(مناقصه عمومی و  یک مرحله ای شماره ۵۳۱۶۴۳۰۸)

 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور حقوقی و پیمانها- کدپستی : ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ – تلفن :‌ ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶ ، نمابر امور پیمانها :‌ ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

موضوع مناقصه : انجام خدمات نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیر تأسیسات و ابنیه شرکت گاز استان خراسان جنوبی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۱۴۲)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴- مبلغ تضمین ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال)- ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.

نکته : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .

محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات جاری (منابع داخلی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی

 

شرایط متقاضیان :

  • دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور یا تأیید صلاحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رشته تاسیسات
  • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  • داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
  • ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی

تذکر  : مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است .

 

برنامه زمانی مناقصه :

  • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۹:۰۰روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲
  • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد : ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۲
  • اعلام نتایج ارزیابی کیفی :  ۰۹/۱۲/۱۴۰۲
  • مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۲
  • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲
  • زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت ۱۱:۰۰روز سه شنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

 

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۶۵۷۲۲۳
شناسه انتشار: ۷۰۰۱
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت گاز استان خراسان جنوبی
شماره نامه: گ۵۷۱۲۳/۰۰۷/۴۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸