بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

(مناقصه عمومی و  یک مرحله ای شماره  ۵۳۱۶۷۰۰۶ )

 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور حقوقی و پیمانهای – کدپستی : ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ –  تلفن :‌ ۰۵۶-۳۲۳۹۲۰۰۰ ،  نمابر امور پیمانها :‌ ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

 

موضوع مناقصه : انجام خدمات اداری ، دفتری ، باغبانی و  عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان ( (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۱۵۵

 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه- مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴- مبلغ تضمین : ۱۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ( سیزده میلیارد و یکصد میلیون ریال) – ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.

نکته : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .

 

محل تأمین اعتبار پیمان :  از محل اعتبارات جاری (منابع داخلی)  شرکت گاز استان خراسان جنوبی

 

شرایط متقاضیان :

  • ارائه تصویر برابر با اصل شده ی پروانه رتبه بندی و تأیید صلاحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات عمومی
  • دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  • داشتن سابقه‌کاری مرتبط و کافی با موضوع مناقصه و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان پیشین
  • ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی
  • ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ یا حداقل سال ۱۴۰۱ توسط مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .

تذکر  : مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است .

 

برنامه زمانی مناقصه :

  • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۹:۰۰روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲
  • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد : ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۳
  • اعلام نتایج ارزیابی کیفی :  ۲۵/۰۱/۱۴۰۳
  • مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۹:۳۰روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۳
  • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت ۰۹:۳۰روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳

زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰:۰۰روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی می بایست اسناد مناقصه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۶۸۰۶۳۶
شناسه انتشار: ۸۴۳۴
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت گاز استان خراسان جنوبی
شماره نامه: گ ۴۳ . ۰۰۷ . ۶۳۶۱۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴