تجدیدفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی «انجام امور مربوط به حفاظت از اراضی و املاک ملی و دولتی در اختیار استان خراسان جنوبی»  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

مناقصه‌گران محترم می‌توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۲۲۵۹۲
شناسه انتشار: ۴۱۴۱
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۲۰۴۱۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲