مجید چگنی، معاون وزیر نفت در امور گاز در احکامی «رحمان محمودی» را به‌عنوان سرپرست شرکت گاز استان خراسان جنوبی و «سیدمحمود هاشمی» را به‌عنوان سرپرست شرکت گاز استان خراسان شمالی منصوب کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور