شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :

از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت مناقصه « انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت و ادارات منابع آب تابعه به صورت حجمی در سال ۱۴۰۲» از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید. پیمانکاران متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده  شرح کامل آگهی مناقصه  به سایت شرکت به نشانی skhrw.ir  قسمت مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

شناسه آگهی: ۱۴۸۷۷۹۲
شناسه انتشار: ۱۵۵۹
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۷
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰