اقامه نماز عید فطر در سربیشه

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور