اقامه نماز با شکوه عید سعید فطر در شهرستان قائنات

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور