#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

آقای استاندار افزایش تعداد دانشگاه های علوم پزشکی خراسان جنوبی مطالبه ای که بر زمین مانده است . با قدرت چانه زنی شما و پیگیری های شما این روزها در پروازها و امدن اورژانس هوایی به استان مطمنا این موضوع شدنی است . حداقل سه شهر ما فردوس طبس و قاین می توانند دانشگاه مستقل داشته باشند و خدمات بهتر مردم بگیرند ، ببینید استان های اطراف را تازه متوجه می شوید چقدر ما عقب هستیم این موضوع مطمنا با روحیه جهادی و ارتباطات شما قابل حل است

حداقل سه شهرستان فردوس ،طبس و قاین خراسان جنوبی می تواند دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد