افتتاح بوستان خلیج فارس چهکندباحضور مهندس ناصری فرماندار بیرجند ودیگر مسولین ،در زمینی به مساحت ۳۳۰۰مترمربع واعتبار۲میلیاردوپانصدمیلیون ریال در روستای چکند