اعتماد به پارس ایر بازی در میدان شرکتی بود که با دوفروند هواپیما کوچک با تعداد صندلی کم با رانت دولتی ها و غیردولتی در استان فرصت ها را از استان گرفت و دیگر پروازهای ایرلاین ها را باطل کرد و یا حتی این رانت ها از ورود ایرلاین ها جلوگیری می کرد . باید دید فروش بالاتر بلیط از نرخ معمول در استان به نفع چه گروهی بوده است که برای ورود ایر لاین دیگر مقاومت می کردند و حتی در ارایه امار مسافر گاهی حرف های عجیب شنیده می شد از مراجع رسمی و اینکه در استان اهلیت حوزه های اقتصادی را چه کسانی تعیین می کنند آیا از گرانفروشی ها به ظاهر قانونی این متولیان توسط شرکت مذکور اطلاعی نداشته است و اینکه این شرکت دو هواپیما دارد و تعداد صندلی هر فروند هواپیما مانند اتوبوس بین شهری است . می شود گفت برای هزینه کرد بیت المال فقط این شرکت با حمایت های عجیب در استان بوده است در این مورد خواهیم نوشت

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور