اطلاعیه عرضه یک  قطعه زمین با کاربری گردشگری واقع در شهر طبس

( نوبت اول)

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد ماده ۲۲ الحاقی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک قطعه زمین با کاربری گردشگری در شهر طبس را از طریق فراخوان واگذار نماید. متقاضیان محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط می توانند جهت بازدید اراضی و کسب اطلاعات بیشتر به اداره راه و شهرسازی تابعه مراجعه فرمایند.

کلیه مراحل فراخوان اعم از دریافت و بارگزاری تحویل اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : ( (www.setadiran.ir صورت می پذیرد و حتماً می بایست دریافت اسناد از کاربری شخص انجام شود در غیر اینصورت امکان بارگزاری پیشنهاد قیمت نخواهد بود.

ضمناً؛ جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سایت مذکور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲  لغایت ۰۷/۰۸/۱۴۰۲ می باشد و آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا تاریخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۲ میباشد.

متقاضیان محترم علاوه بر اقدام از طریق سامانه ستاد می بایست پاکت پیشنهادهای خود را به شرح ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۲ به دبیرخانه مرکزی یا با پست پیشتاز به آدرس اعلام شده در جدول ذیل ارسال نمایند. تنها یک پاکت بصورت فیزیکی در مهلت مقرر تحویل فراخوان گزار گردد.

محتویات پاکت پیشنهاد که باید به صورت فیزیکی تحویل گردد:

 • ودیعه شرکت در فراخوان به صورت اصل ضمانتنامه بانکی معادل ۵% کل قیمت پایه فراخوان قابل دریافت در کلیه شعب بانک های استان و یا واریز وجه نقد (با ارائه اصل فیش بانکی) به شماره شبای حساب ۶۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷۱۰۶۳۷۲۷۷۷IR با شناسه واریز ۹۷۸۲۸۶۵۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰ بانک مرکزی به نام سازمان ملی زمین و مسکن

ضمناً ؛ حتماً بروی پاکت نام شهر؛ شماره ردیف آگهی و شماره جدول قید گردد.

 

مواردی که جهت ارائه پیشنهاد باید در سامانه ستاد بارگذاری شوند:

 • بارگذاری تصویر ودیعه شرکت در فراخوان + فرم درخواست استرداد سپرده
 • فرم تکمیل شده شرایط خاص شرکت در فراخوان
 • تصویر موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط
 • فرم تعهد نامه در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۲۲/۱۰/۷۷
 • تصویر شناسنامه، کارت پایان خدمت یا معافی دائم و کارت ملی برای اشخاص حقیقی؛ و تصویر آگهی روزنامه رسمی، آخرین تغییرات اشخاص حقوقی و گواهی نمونه امضاء مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمی برای اشخاص حقوقی

(اسناد پیوست پیشنهاد قیمت به هیچ وجه شامل قیمت پیشنهادی فراخوان گر نمی باشد و ارسال پیشنهاد قیمت در فایل پیوست ممنوع میباشد. ملاک ارزیابی فراخوان گران بر اساس قیمت پیشنهادی درج شده در سیستم می باشد و فایل پیوست شامل مدارک مورد نیاز دستگاه فراخوان گزار است.)

تذکرات :

 • به پیشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از ۵ درصد و یا غیر از سپرده های مشخص شده، مبهم، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • برندگان فراخوان می بایست اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه ستاد ایران را جهت ادامه اقدامات واگذاری به این اداره کل تحویل نمایند.
 • واگذاری بصورت اجاره به شرط تملیک خواهد بود و در صورت پرداخت آخرین قسط و تسویه حساب و ارائه پایانکار ساختمانی با رعایت تناسب عرصه و اعیان و گواهی لازم از دستگاه صادر کننده موافقت نامه اصولی ، امکان صدور سند میسر خواهد بود.

 

 

 • برندگان فراخوان موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز کاری، جهت پرداخت مبلغ نقدی به اداره درآمد و هزینه‌های عملیاتی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی مراجعه نموده و تصویر فیش واریزی وجه قرارداد را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. لازم است برندگان فراخوان اصل فیش پرداختی را به امور مالی اداره کل تسلیم نمایند. تکمیل مراحل تا ثبت نهایی قرارداد می بایست در سامانه ستاد صورت پذیرد. عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خرید تلقی و مورد فراخوان به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار میگردد، که در اینصورت سپرده تودیعی به نفع اداره کل ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
 • کلیه هزینه های متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازی ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره کلاً به عهده برنده می باشد.
 • بازگشایی پاکات راس ساعت ۱۰:۰۰صبح روز دوشنبه مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۲ در محل اداره کل انجام خواهد شد.
 • کسانی که مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری می باشند حق شرکت در مزایده را ندارند.%

 

 

مشخصات اراضی گردشگری شهر طبس
ردیف  

کاربری

 

شهر

 

پلاک ثبتی

مساحت

مترمربع

کل قیمت  پایه فراخوان

( ریال )

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده ۵ درصد قیمت پایه فراخوان

( ریال )

آدرس ملک توضیحات
 

۱

 

گردشگری

 

 

طبس

 

قسمتی از پلاک ۴۶۸۸ اصلی

 

۳۰۰۰۰

 

۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

 

۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰

طبس – جنب دانشگاه آزاداسلامی( به شرح کروکی موجود در اسناد فراخوان)

 

متقاضی می بایست موافقت نامه اصولی از مرجع ذیربط ارائه نماید.
آدرس ارسال مدارک : بیرجند –بلوار شهید آوینی – اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی – ساختمان مرکزی

 

 

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: ۱۵۸۷۳۵۴
شناسه انتشار: ۶۰۶۸
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۴۰۲۰۷۲۵
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۷/۲۵