اصلاح و ترمیم راه های شهری و روستایی توسط سپاه و بسیج

🔻امکانات سپاه برای اصلاح و ترمیم راه های شهری و روستایی آسیب دیده و بهبود شرایط و رفع مشکلات ناشی از سیل بسیج می‌شود

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور