کارگروه استانی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد.
محمدرضا طالبی در جلسه کارگروه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی گفت: لازم است جلسات کارگروه و دبیرخانه دستگاه ها همچون گذشته در بازه زمانی تعیین شده به صورت منظم بر پا شود.
🔹وی تصریح کرد: هدف از برگزاری جلسات کارگروه ارائه گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی در این خصوص است که البته باید در انجام فعالیت ها از موازی کاری پرهیز شود.
🔹معاون سیاسی استاندار به آمار متوفیان ناشی از تصادفات خودروهای حامل سوخت غیر مجاز در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: پدیده قاچاق سوخت باید از مبادی اصلی پیشگیری شود.
🔹طالبی با بیان این که بسیاری از این خوردوها در سایر استان ها بارگیری شده و از خراسان جنوبی عبور می کنند، متذکر شد: لازم است با هم افزایی مثبت با استان های همجوار، اقدامات بیشتری را در این خصوص انجام دهیم.
🔹وی تأکید کرد: اعمال قانون توسط فراجا نیز باید کما فی السابق با قوت ادامه یابد.
🔹معاون استاندار به وظایف کمیته بازماندگان از تحصیل کارگروه نیز اشاره کرد و بر حوزه وظایف دستگاه های عضو آن تأکید نمود.
🔹طالبی با تأکید بر این که حوزه وظایف سمن ها در اساسنامه آنها مشخص است، استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد را در زمینه آسیب های اجتماعی متذکر شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور