🔹 علی شفیعی فرماندار شهرستان بشرویه در نشست مشورتی با بانوان این شهرستان گفت: از ایده های بانوان در زمینه های مختلف استقبال می کنیم.
🔹 وی افزود: بانوان میتوانند در زمینه های مختلف به ویژه کاهش آسیب های اجتماعی، کمک به بازار فروش محصولات تولیدی و… راهکارهای مناسب و سازنده ای داشته باشند که ما از این ایده ها استقبال کرده و زمینه اجرایی شدن آن را فراهم میکنیم.
🔹 شفیعی بیان داشت: بانوان در خانواده و جامعه تاثیرات بسیاری دارند چرا که رفتار افراد حاضر در جامعه نتیجه تربیت خانوادگی است که در خانه و خانواده شکل میگیرد و بانوان در این خصوص نقش غیر قابل انکاری را دارند.
🔹 وی از بانوان خواست تا کمیته های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… را با حضور بانوان فعال در جامعه و در حیطه های مختلف راه اندازی کنند تا ضمن بررسی مشکلات در شوراهای مشورتی بانوان هرکمیته در زمینه تخصصی خود به ارائه راهکار مناسب بپردازد.