این روزها عده ای به هر نحو ممکن جهت حفظ منافع شخصی و گروهی خود نسبت به تخریب افراد و دوقبطبی سازی جامعه می پردازند این عده در استان متاسفانه به صورت زنجیروار حتی از کوچکترین قصه اقتصادی عبور نکرده و با رنگ و لاب انقلابی نمایی در حال تیشه به ریشه زدن اعتماد عمومی دربین مردم انقلابی و ولایی خراسان جنوبی هستند . این افراد جوری رفتار می کنند که گویا انقلاب و نظام فقط مال اینهاست و مردمی وجود ندارد اگر حرفی میزنند عملی می کنند بی شک در راه منافع خودشان هست وبس جالب اینجاست که عده ای از مدیران استان با این افراد همسو می شوند و رانت ها و فرصت ها عجیب و غریب به این افراد می دهند و جالبتر که راحت بخاطر این جریان حتی قانون را تعبیر خود می کنند یا دور می زنند و دستگاه های نظارتی استان و استانداری اینجاست که باید ورود پیدا کند تا دو قطبی سازی جامعه توسط این افراد صورت نگیرد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور