🔸نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای در نامه ای به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خواستار توقف الحاق دانشگاه صنعتی به دانشگاه بیرجند شد.