فراخوان مزایده عمومی واگذاری ( اجاره )

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی   نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی واگذاری ( اجاره ) فی مابین متقاضیان واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اقدام نماید ، لذا متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از ساعت ۰۰/۱۲ روز سه شنبه مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۰/۱۲ روز دو شنبه مورخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۲ به درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شماره مزایده موضوع مدت مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ریال) مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
۱۰/۱۴۰۲ اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن خوسف تجدید

در استان خراسان جنوبی

یک سال ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱/۱۴۰۲ تجدید اجاره بهره برداری و نگهداری از تابلوهای منصوبه تابلو تبلیغاتی کیلومتر ۱۱ بیرجند – سربیشه سمت چپ در استان خراسان جنوبی ۲۵.۵ ماه ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

آدرس و اطلاعات دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص مزایده :

خراسان جنوبی– بیرجند– نبش خیابان غفاری ۲۵– اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶   کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

—————————————————————————

فراخوان مزایده عمومی واگذاری ( اجاره )

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی   نوبت دوم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی واگذاری ( اجاره ) فی مابین متقاضیان واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اقدام نماید ، لذا متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از ساعت ۰۰/۱۲ روز سه شنبه مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۰/۱۲

روز دو شنبه مورخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۲ به درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شماره مزایده موضوع مدت مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ریال) مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
۱۰/۱۴۰۲ اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن خوسف تجدید

در استان خراسان جنوبی

یک سال ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱/۱۴۰۲ تجدید اجاره بهره برداری و نگهداری از تابلوهای منصوبه تابلو تبلیغاتی کیلومتر ۱۱ بیرجند – سربیشه سمت چپ در استان خراسان جنوبی ۲۵.۵ ماه ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

آدرس و اطلاعات دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص مزایده :

خراسان جنوبی– بیرجند– نبش خیابان غفاری ۲۵– اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶   کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 


شناسه آگهی: ۱۵۶۸۶۱۴
شناسه انتشار: ۵۸۶۸
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲