رضا نینوایی جانشین رئیس سازمان اظهار داشت. در راستای تسهیل در امر حمل ونقل عمومی شهری وبه منظور جلوگیری از اتلاف وقت رانندگان ، با هماهنگی انجام شده مسیر ویژه درجایگاه CNGاتوبوسرانی واقع در بلوار مسافر برای ناوگان تاکسیرانی، آژانسهای تاکسی تلفنی و سرویس مدارس اختصاص یافت.
🔸وی افزود با توجه به اینکه ۱۰۰درصد ناوگان تاکسیرانی و۶۰ درصد خودروهای فعال در آژانس های تاکسی تلفنی بیرجند دو گانه سوز هستند وتعداد دفعات سوخت گیری ناوگان حمل ونقل عمومی بیشتر از سایر خودرو هاست. امید است با این اقدام زمان انتظار برای سوخت گیری ناوگان کاهش پیدا کند. ودر صورت استقبال از این طرح هماهنگی با دیگر جایگاه‌های CNG سطح شهر بیرجند انجام خواهد شد.
✅روابط عمومی سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بیرجند