اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: سال گذشته مبلغ ی بالغ بر ۷ میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در راستای مقابله با پدیده گرد و غبار اختصاص یافت . مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد:بر اساس مبلغ اعتباری اختصاص داده شده به حفاظت محیط زیست استان، طرح ها و پروژ های متعددی در خصوص مقابله و همچنین کاهش پدیده گرد و غبار در استان خراسان جنوبی تعریف و در حال اجرا می باشد.حسن اکبری با اشاره به این موضوع که بیش از دو میلیون هکتار از وسعت استان را کانون های بحرانی فرسایش بادی تشکیل داده گفت: فعالیت‌های انسان‌ساز بر این موضوع تاثیر بسزایی گذاشته و نیاز است تا این اداره کل دستگاهها و تجهیزات لازم در خصوص پایش و آنالیز گرد و غبار در استان را دارا باشد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: از محل اعتبارات اختصاص داده شده به این اداره کل در جهت م قابله با پدیده گرد و غبار ، اعتباری بالغ بر دومیلیارد و هشتصد میلیون تومان جهت این موضوع اختصا ص داده شد. وی افزود : در حال حاضر در استان سه ا ی ستگاه سنجش کیفی ه وا یکی در مرکز استان و دو تا در شهرستانهای نهبندان سرایان مستقر می باشد. حسن اکبری در ادامه سخنان خود گفت : با توجه به نی ا ز استان و همچنین وسعت مناط ق متاثر از پدیده گرد و غبار ، با وجود ۳۵ کانون بحرانی گرد و غبار در استان ، به ایستگاهها ی بیشتری در خصوص کنترل ،پایش و آنالیز گردو غبار نیازمندیم لذا با اختصاص این اعتبار ، برنامه ریزی لازم در خصوص حفظ و نگهداری ایستگاههای سنجش موجود در استان انجام شده و مقدمات کار برای انتعقاد قرارداد در خصوص خرید دو ایستگاه جدید در حال انجام می باشد.